Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYLATIE

Art. 1: Toepasselijkheid 

1.1. In deze voorwaarden wordt de gebruiker aangeduid met EASYLATIE.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met EASYLATIE, tenzij in de overeenkomst van deze voorwaarden wordt afgeweken, in welk geval de overeenkomst prevaleert. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. 

Art. 2: Aanbiedingen 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

2.2. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief belasting, verpakking en verzendkosten. 

Art. 4: Adviezen, ontwerpen en materialen 

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die EASYLATIE wil gebruiken voordat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Eventuele schade van EASYLATIE komt voor rekening van opdrachtgever. 

Art. 5: Levertijd 

5.1. Levertijd of uitvoeringsperiode worden door EASYLATIE bij benadering vastgesteld op basis van de dan bekende omstandigheden.
5.2. Levertijd of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van EASYLATIE, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 

5.3. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 

Art. 6: Risico-overgang 

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat EASYLATIE deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en EASYLATIE overeenkomen dat EASYLATIE voor transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Deze kan zich tegen de risico’s verzekeren. 

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van EASYLATIE. 

Art. 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

8.1. EASYLATIE heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd die verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van EASYLATIE niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 

8.2. EASYLATIE is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. 

Art. 9: Omvang van het werk 

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat vergunningen, ontheffingen en beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen de kosten voor: a. bouwkundige werkzaamheden; 

b. aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c. voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; 

d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. reis- en verblijf. 

Art. 10: Wijzigingen in het werk 

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van wijzigingen, ontwerp, specificaties of bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 

c. van geschatte hoeveelheden meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meer- werk wordt verricht, minderwerk op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

Art. 11: Uitvoering van het werk 

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat EASYLATIE zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: 

-gas, water, elektriciteit en verwarming;
-afsluitbare droge opslagruimte;
-op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van EASYLATIE, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaam- heden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en de planning van EASYLATIE dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor EASYLATIE uit de vertraging voortvloeiende schade. 

Art. 12: Oplevering van het werk 

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. EASYLATIE schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan moet hij dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar maken aan EASYLATIE en hij zal EASYLATIE in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn dan opnieuw van toepassing.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart EASYLATIE voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door gebruik van al opgeleverde delen van het werk. 

Art. 13: Aansprakelijkheid 

13.1. EASYLATIE is aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan EASYLATIE toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen EASYLATIE verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Voor kosten van opdrachtgever is EASYLATIE niet aansprakelijk. 

13.2. Als het voor EASYLATIE bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door EASYLATIE voor de overeenkomst (ex BTW) in rekening is gebracht. 

13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. gevolgschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade als gevolg van waterkwaliteit aan gewassen, die- ren/vee, materialen, installaties of andere zaken, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van EASYLATIE, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van EASYLATIE of van personen waarvoor EASYLATIE rechtens aansprakelijk kan worden ge- houden;
c. opzichtschade, waaronder onder meer wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt ge- werkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze scha- de te verzekeren;
d. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet-leidinggevende ondergeschikten van EASYLATIE.
13.4. EASYLATIE is niet aansprakelijk voor schade aan door of na- mens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van op- drachtgever zal EASYLATIE de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart EASYLATIE voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door EASYLATIE geleverde producten en/of materialen. 

Art. 14: Garantie 

14.1. EASYLATIE staat gedurende 6 maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat EASYLATIE voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugde- lijk zijn, zal EASYLATIE deze herstellen of vervangen. 

14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat EASYLATIE gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan EASYLATIE worden teruggezonden. Daarna zal EASYLATIE de keuze maken of hij de zaak herstelt of vervangt, of dat hij opdracht- gever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat EASYLATIE voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal EASYLATIE dit herstellen. Eventuele reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 14.5. Voor onderdelen waarvoor opdrachtgever en EASYLATIE dit schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als op- drachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de in- houd van de fabrieksgarantie zal deze in plaats komen van garantie op grond van dit artikel. 

14.6. Opdrachtgever moet EASYLATIE in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.7. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van EASYLATIE heeft voldaan. 

14.8. Geen garantie wordt gegeven op waterkwaliteit en bij gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, dan wel bij installatie, montage, wijziging of reparatie door anderen dan EASYLATIE. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd en op het keuren en/of repareren van za- ken van opdrachtgever. 

Art. 15: Reclame 

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij EASYLATIE heeft gereclameerd. 

Art. 16: Niet afgenomen zaken 

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van op- drachtgever opgeslagen. EASYLATIE mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. 

Art. 17: Betaling 

17.1. Betaling wordt gedaan op een door EASYLATIE aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats, contant bij balieverkoop, anders binnen 14 dagen na factuurdatum of, indien termijnbetaling is overeengekomen, in 2 gelijke termijnen bij opdracht en bij oplevering. 

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van EASYLATIE zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. EASYLATIE heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 

17.4. Het is opdrachtgever niet toegestaan om vorderingen op EASYLATIE te verrekenen, tenzij er sprake is van faillissement of surseance van betaling van EASYLATIE.
17.5. De totale vordering is direct opeisbaar als opdrachtgever:

a. een betalingstermijn overschrijdt; 

b. failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. met beslag op zaken of vorderingen wordt geconfronteerd; d. (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. (natuurlijk persoon) verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of over- lijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan EASYLATIE verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is opdrachtgever aan EASYLATIE alle met incasso gemoeide kosten verschuldigd met een minimum van € 125. 

Art. 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

18.1. Na levering blijft EASYLATIE eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst. 

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfs- uitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat EASYLATIE zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat EASYLATIE toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

18.4. Als EASYLATIE geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan EASYLATIE te verpanden.

 

Art. 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

19.1. Het Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van internationale wet- en regelgeving.
19.2. De rechtbank te Dordrecht neemt kennis van geschillen. EASYLATIE mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 

Versie 2021.09