Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Easylatie Waterontharders

E-mail: info@easylatie.nl

Website: www.easylatie.nl

Definities

 1. Easylatie Waterontharder: Easylatie Waterontharders, gevestigd te Eindhoven onder KvK nr. 83640282.
 2. Klant: degene met wie Easylatie Waterontharders een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Easylatie Waterontharders en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Easylatie Waterontharders.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbieden en offertes van Easylatie Waterontharders zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk ander vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Easylatie Waterontharders zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelingen aanvaarding van de klant verbindt Easylatie Waterontharders slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Easylatie Waterontharders hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Easylatie Waterontharders hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Easylatie Waterontharders te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Easylatie Waterontharders een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Easylatie Waterontharders is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Easylatie Waterontharders de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Easylatie Waterontharders heeft her recht jaarlijks prijzen aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Easylatie Waterontharders prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Easylatie Waterontharders op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Easylatie Waterontharders gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en wettelijke rente van 8% per maand voor de handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Easylatie Waterontharders.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Easylatie Waterontharders zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van de klant, zijn de vorderingen van Easylatie Waterontharders op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Easylatie Waterontharders, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Easylatie Waterontharders te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Easylatie Waterontharders gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Easylatie Waterontharders roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte in gesteld van het inroepen van recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddelijk te retourneren aan Easylatie Waterontharders, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of – brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
  • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
  • De verzegeling nog intact is, indient het gaat op gegevensdragers met digitale inhoud
  • Het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  • Het product geen los tijdschrijf of losse krant is
  • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • Het geen weddenschap en/of loterijen betreft
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroeppingsrecht
  • De geen dienst betreft met de instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 • De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst gesloten heeft
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 • De consument kan zijn beroep op het herroepingsformulier dat via de website van Easylatie Waterontharders, www.easylatie.nl, kan worden aangevraagd.
 • De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroeppingsrecht re retourneren aan Easylatie Waterontharders, bij gebreke waarvan zijn herroeppingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet aan zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten van het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Retentierecht

 1. Easylatie Waterontharders kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Easylatie Waterontharders heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Easylatie Waterontharders.
 3. Easylatie Waterontharders is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolgd van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant en consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Easylatie Waterontharders te verrekenen met een vordering op Easylatie Waterontharders

Eigendomsbehoud

 1. Easylatie Waterontharders blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Easylatie Waterontharders op grond van de voor met Easylatie Waterontharders gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van voorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Easylatie Waterontharders zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Easylatie Waterontharders een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Easylatie Waterontharders het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Leveringen vindt plaats bij Easylatie Waterontharders, ten zij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Easylatie Waterontharders het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij late betaling is er spraken van schuldeisersverzuim, met als gevold dat de klant een verlate levering niet aan Easylatie Waterontharders kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Easylatie Waterontharders opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Easylatie Waterontharders door Easylatie Waterontharders schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Easylatie Waterontharders niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

                                   Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dien de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Easylatie Waterontharders niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Easylatie Waterontharders, bij gebreke waarvan Easylatie Waterontharders niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand-, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • Zaken van Easylatie Waterontharders die bij de klant aanwezig zijn
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 • De klant geeft op eerste verzoek van Easylatie Waterontharders de polis van deze verzekeringen ter inzage

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevold voor voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

Hoewel Easylatie Waterontharders zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomt met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Easylatie Waterontharders enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaand als gevolg van omgevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Easylatie Waterontharders voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Easylatie Waterontharders heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Easylatie Waterontharders tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Easylatie Waterontharders tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking voor de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correctie uitvoering van de overeenkomst tijdig en gewenste vorm en op gewenste wijze aan Easylatie Waterontharders.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegeven en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet ander voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Easylatie Waterontharders de betreffende brescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Easylatie Waterontharders redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voorvloeiende extra kosten en uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Easylatie Waterontharders tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Easylatie Waterontharders geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dien een door Easylatie Waterontharders geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overkomst mocht verwachten dan dient de klant Easylatie Waterontharders daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Easylatie Waterontharders uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Easylatie Waterontharders in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Easylatie Waterontharders gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Easylatie Waterontharders
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Easylatie Waterontharders ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Easylatie Waterontharders een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Easylatie Waterontharders verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Easylatie Waterontharders

 1. Easylatie Waterontharders is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Easylatie Waterontharders aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Easylatie Waterontharders is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Easylatie Waterontharders aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicaties en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Easylatie Waterontharders vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft recht de overeenkomt te ontbinden wanneer Easylatie Waterontharders toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekening, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Easylatie Waterontharders niet blijven of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Easylatie Waterontharders in verzuim is.
 3. Easylatie Waterontharders heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Easylatie Waterontharders kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Easylatie Waterontharders in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Easylatie Waterontharders kan worden toegerekend in een van de wil van Easylatie Waterontharders onafhankelijke  situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Easylatie Waterontharders kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – docht niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Easylatie Waterontharders 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Easylatie Waterontharders er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat er een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Easylatie Waterontharders is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Easylatie Waterontharders is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingne zal Easylatie Waterontharders zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Easylatie Waterontharders.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 8:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Easylatie Waterontharders bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter is het arrondissement waar Easylatie Waterontharders is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingen anders voorschrijft.

Onderhoud en verantwoordelijkheid eindgebruiker

 1. Na het gebruik van een waterontharder kan de waterkwaliteit beïnvloed worden. Het is daarom belangrijk om jaarlijks de filterkern van de waterontharder te onderhouden om de optimale kwaliteit van het water te behouden. Indien de filterkern niet tijdig wordt onderhouden, kan de effectiviteit van de waterontharder afnemen en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed.
 2. Het is belangrijk om bij het onderhoud van de filterkern de instructies van de fabrikant te volgen en alleen goedgekeurde onderhoudsproducten te gebruiken. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot schade aan de waterontharder en een verminderde waterkwaliteit.
 3. Wij raden aan om regelmatig onderhoud aan de waterontharder uit te voeren en indien nodig professionele hulp in te schakelen.
 4. Easylatie Waterontharders is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen door eigen onderhoud.
 5. Easylatie Waterontharders is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen door niet uitgevoerd onderhoud.

Opgesteld op 12 augustus 2021